سنباده 3000P چینی

18.000 تومان

سنباده المانی و فرانسوی با کیفیت برای شفاف کردن قطعات رزینی

سنباده 3000P چینی

18.000 تومان