میخ پیچ طلایی

1.000 تومان

میخ پیچ رنگ نا ثابت برای انواع زیورالات رزینی

میخ پیچ طلایی

1.000 تومان